Welcome to SCPP II
ชื่อองค์กรต่ำกว่าอายุ 18อายุ 18-25อายุ 25-35อายุ 35 ขึ้นไปรวม
หญิงชายหญิงชายหญิงชายหญิงชาย

รายงานบันทึกผู้ถูกสำรวจในเฟส 1

(ก่อน 01/04/2015)
1189210510592581247282423658

รายงานบันทึกผู้ถูกสำรวจในเฟส 2

(หลัง 01/04/2015)
318732095925816745391591156212150

รวมการบันทึกผู้ถูกสำรวจทั้งหมด

1507913719118411626985461619158635808