Welcome to SCPP II
Organization Name/ชื่อองค์กรUnder 18/ต่ำกว่าอายุ 18
18-25
25-35
Over 35/อายุ 35 ขึ้นไปTotal/รวม
female/หญิงmale/ชายfemale/หญิงชายfemale/หญิงmale/ชายfemale/หญิงmale/ชาย

Total follow case
รายงานบันทึกผู้ถูกสำรวจและช่วยเหลือต่อเนื่อง

(ข้อมูล ก่อนวันที่ 01/04/2015)
1189210510605594247282423684

Total Phase2
รายงานบันทึกผู้ถูกสำรวจในเฟส 2

(หลัง 01/04/2015)
319732076055946745431596156812204

Grand Total
รวมการบันทึกผู้ถูกสำรวจทั้งหมด

1508913717121011886985501624159235888