Welcome to SCPP II

Report of statistic of reseach pasticipant in Stateless Children Protection Project
รายงานรวมสถิติผู้ถูกสำรวจของโครงการคุ้มครองเด็กไร้รัฐไร้สัญชาติทั้งหมด

List / age range
รายการ/ช่วงอายุ
Under 18/ต่ำกว่าอายุ 18
18-25
25-35
over 35 /อายุ 35 ขึ้นไปtotal/รวม
female/หญิงmale/ชายfemale/หญิงmale/ชายfemale/หญิงmale/ชายfemale/หญิงmale/ชาย

Total/รวมการบันทึกผู้ถูกสำรวจทั้งหมด

1508913717121011886985501624159235888